شکلک ها - امروزی
به انجمن امروزی خوش آمدید لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • :16:
  16
  16
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • sheklak
 • :42:
  42
  42
 • :46641_connie_6:
  46641 Connie 6
  46641 Connie 6
 • :187:
  187
  187
 • :139:
  139
  139
 • :Raised eyebrow:
  Raised Eyebrow
  Raised Eyebrow
 • :96:
  96
  96
 • :dd (1):
  Dd (1)
  Dd (1)
 • :66:
  66
  66
 • :784919_broom:
  784919 Broom
  784919 Broom
 • :216:
  216
  216
 • :156:
  156
  156
 • :Smug:
  Smug
  Smug
 • :113:
  113
  113
 • :janbe:
  Janbe
  Janbe
 • :2:
  2
  2
 • :253:
  253
  253
 • :172:
  172
  172
 • :Waiting:
  Waiting
  Waiting
 • :126:
  126
  126
 • :Not listening:
  Not Listening
  Not Listening
 • :81:
  81
  81
 • :Blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :44:
  44
  44
 • :49961_Laie_41mini:
  49961 Laie 41mini
  49961 Laie 41mini
 • :191:
  191
  191
 • :140:
  140
  140
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :97:
  97
  97
 • :dd (2):
  Dd (2)
  Dd (2)
 • :877919_embarrassed:
  877919 Embarrassed
  877919 Embarrassed
 • :217:
  217
  217
 • :158:
  158
  158
 • :Solicitation:
  Solicitation
  Solicitation
 • :114:
  114
  114
 • :Kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :70:
  70
  70
 • :3:
  3
  3
 • :254:
  254
  254
 • :173:
  173
  173
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :127:
  127
  127
 • :Not talking:
  Not Talking
  Not Talking
 • :83:
  83
  83
 • :Broken heart:
  Broken Heart
  Broken Heart
 • :45:
  45
  45
 • :57131_connie_girl_c
  57131 Connie Girl Clea
  57131 Connie Girl Clea
 • :192:
  192
  192
 • :141:
  141
  141
 • :ros:
  Ros
  Ros
 • :98:
  98
  98
 • :dd (4):
  Dd (4)
  Dd (4)
 • :090409688550:
  090409688550
  090409688550
 • :222:
  222
  222
 • :159:
  159
  159
 • :Surprised:
  Surprised
  Surprised
 • :115:
  115
  115
 • :))
  Laughing
  Laughing
 • :71:
  71
  71
 • :5:
  5
  5
 • :255:
  255
  255
 • :174:
  174
  174
 • :Waving:
  Waving
  Waving
 • :128:
  128
  128
 • :o---):
  O  )
  O )
 • :84:
  84
  84
 • :Confused:
  Confused
  Confused
 • :47:
  47
  47
 • :57751_connie_oldman
  57751 Connie Oldman Cl
  57751 Connie Oldman Cl
 • :200:
  200
  200
 • :142:
  142
  142
 • :Rose:
  Rose
  Rose
 • :99:
  99
  99
 • :dd (14):
  Dd (14)
  Dd (14)
 • :@@@:
  @@@
  @@@
 • :224:
  224
  224
 • :160:
  160
  160
 • :Talk to the hand:
  Talk To The Hand
  Talk To The Hand
 • :116:
  116
  116
 • =))
  Laughing 2
  Laughing 2
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :256:
  256
  256
 • :175:
  175
  175
 • :Whew!:
  Whew!
  Whew!
 • :129:
  129
  129
 • :Oh go on:
  Oh Go On
  Oh Go On
 • :85:
  85
  85
 • :Cool:
  Cool
  Cool
 • :48:
  48
  48
 • :69541_connie_crazyp
  69541 Connie Crazypers
  69541 Connie Crazypers
 • :201:
  201
  201
 • :144:
  144
  144
 • :(
  Sad
  Sad
 • :101:
  101
  101
 • :dd (15):
  Dd (15)
  Dd (15)
 • :@i):
  @i)
  @i)
 • :227:
  227
  227
 • :162:
  162
  162
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :118:
  118
  118
 • :Loser:
  Loser
  Loser
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :1421_connie_mykilro
  1421 Connie Mykilroy
  1421 Connie Mykilroy
 • :176:
  176
  176
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :131:
  131
  131
 • :On the phone:
  On The Phone
  On The Phone
 • :86:
  86
  86
 • :((
  Crying
  Crying
 • :54:
  54
  54
 • :85501_connie_mini_g
  85501 Connie Mini Girl 003
  85501 Connie Mini Girl 003
 • :202:
  202
  202
 • :145:
  145
  145
 • :Shame on you:
  Shame On You
  Shame On You
 • :102:
  102
  102
 • :dd (16):
  Dd (16)
  Dd (16)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :}{:
  }{
  }{
 • :232:
  232
  232
 • :166:
  166
  166
 • :Thinking:
  Thinking
  Thinking
 • :119:
  119
  119
 • :Love Struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :75 (17):
  75 (17)
  75 (17)
 • :20:
  20
  20
 • :1671_connie_running
  1671 Connie Running
  1671 Connie Running
 • :177:
  177
  177
 • ;)
  Winking
  Winking
 • :132:
  132
  132
 • :OoO:
  OoO
  OoO
 • :88:
  88
  88
 • :D'oh:
  D'oh
  D'oh
 • :55:
  55
  55
 • :359421_LaieA_048:
  359421 LaieA 048
  359421 LaieA 048
 • :208:
  208
  208
 • :147:
  147
  147
 • :Sick:
  Sick
  Sick
 • :105:
  105
  105
 • :Dollar:
  Dollar
  Dollar
 • :Angry:
  Angry
  Angry
 • :)^^:
  )^^
  )^^
 • :234:
  234
  234
 • :167:
  167
  167
 • :Timeout:
  Timeout
  Timeout
 • :121:
  121
  121
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :75:
  75
  75
 • :23:
  23
  23
 • :2451_connie_pullpig
  2451 Connie Pullpigta
  2451 Connie Pullpigta
 • :181:
  181
  181
 • :Worried:
  Worried
  Worried
 • :133:
  133
  133
 • :O^:
  O^
  O^
 • :89:
  89
  89
 • :Day dreaming:
  Day Dreaming
  Day Dreaming
 • :56:
  56
  56
 • :524019_evilsmile:
  524019 Evilsmile
  524019 Evilsmile
 • :211:
  211
  211
 • :148:
  148
  148
 • :Sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :106:
  106
  106
 • :Don't tell anyone:
  Don't Tell Anyone
  Don't Tell Anyone
 • :)_:
  )
  )
 • :239:
  239
  239
 • :168:
  168
  168
 • :Tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :122:
  122
  122
 • :masdood:
  Masdood
  Masdood
 • :76:
  76
  76
 • :Applause:
  Applause
  Applause
 • :30:
  30
  30
 • :13281_connie_mini_g
  13281 Connie Mini Girl 002
  13281 Connie Mini Girl 002
 • :182:
  182
  182
 • :^i^:
  ^i^
  ^i^
 • :136:
  136
  136
 • :Party:
  Party
  Party
 • :92:
  92
  92
 • :58:
  58
  58
 • :546921_LaieA_045:
  546921 LaieA 045
  546921 LaieA 045
 • :212:
  212
  212
 • :150:
  150
  150
 • :Sily:
  Sily
  Sily
 • :107:
  107
  107
 • :E):
  E)
  E)
 • :-2-41-:
  2 41
  2 41
 • :245:
  245
  245
 • :169:
  169
  169
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :123:
  123
  123
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :77:
  77
  77
 • :At wits end:
  At Wits End
  At Wits End
 • :33:
  33
  33
 • :32961_connie_1:
  32961 Connie 1
  32961 Connie 1
 • :183:
  183
  183
 • :^_^:
  ^ ^
  ^ ^
 • :137:
  137
  137
 • :Peace sign:
  Peace Sign
  Peace Sign
 • :93:
  93
  93
 • :59:
  59
  59
 • :6033:
  609517 To Clue
  609517 To Clue
 • :213:
  213
  213
 • :151:
  151
  151
 • :Sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :109:
  109
  109
 • >3
  Ghalb
  Ghalb
 • :0000:
  0000
  0000
 • :248:
  248
  248
 • :170:
  170
  170
 • :tu@:
  Tu@
  Tu@
 • :124:
  124
  124
 • :Nailbiting:
  Nailbiting
  Nailbiting
 • :78:
  78
  78
 • ;;)
  Batting Eyelashes
  Batting Eyelashes
 • :34:
  34
  34
 • :35711_connie_mini_c
  35711 Connie Mini Cave 001
  35711 Connie Mini Cave 001
 • :185:
  185
  185
 • :138:
  138
  138
 • :Praying:
  Praying
  Praying
 • :95:
  95
  95
 • :62:
  62
  62
 • :663920_phil_25:
  663920 Phil 25
  663920 Phil 25
 • :214:
  214
  214
 • :153:
  153
  153
 • :)
  Smiling
  Smiling
 • :110:
  110
  110
 • :Hug:
  Hug
  Hug
 • :1:
  1
  1
 • :250:
  250
  250
 • :171:
  171
  171
 • :W)(:
  W)(
  W)(
 • :125:
  125
  125
 • :Nerd:
  Nerd
  Nerd
 • :80:
  80
  80
 • :d
  Big Grin
  Big Grin