دستگاه سل كانتر :

دستگاههای تمام اتوماتیکی هستند که برای اندازه گیری کمی پارامترهای خونی در آزمایشگاه های پزشکی مورد استفاده می گردند.

وظیفه این دستگاهها گزارش سریع و دقیق به روش ساده از...