✅ برخی ازعلایم مهم و واضح تازگی ماهی در استفاده غذایی..........

۱- بدن ماهی به طور طبیعی با لایه نازکی از ماده لیز و چسبنده ای به نام مخاط پوشیده است که شفاف و بدون بوی نامطبوع است.

۲- چشمهای ماهی تازه ، شفاف است و برق میزند ، همچنین چشمها کمی برجسته است.

۳- آبششهای ماهی تازه تازه و سالم به رنگ قرمز روشن است و با لایه ای از مخاط شفاف پوشیده است.

۴- اگر ماهی تازه را از وسط بدن درکف دست قراردهیم ، بخش سر و دم ماهی خم نمی شود و حالت ارتجاعی دارد.

۵- اگر با انگشت روی بدن ماهی تازه فشار وارد کنیم جای انگشت روی بدن ماهی نمی ماند و به حالت اولیه خود برمیگردد.

۶- فلس ماهی تازه شفاف و درخشان است و به آسانی از بدن ماهی کنده نمی شود.

۷- ماهی تازه آبچک ندارد.

۸- مخرج ماهی تازه کاملا بسته و فاقد مدفوع است.

۹- بدن ماهی تازه فاقد هرگونه
آسیب دیدگی پوستی ، آبششی و دهانی است.

۱۰- گوشت ماهی تازه کاملا به استخوانها چسبیده و سفت است.

هر چه ماهی تازه تر باشد به همان اندازه ارزش غذایی آن بهتر است.